Dream Host Đánh giá đầy đủ


Máy chủ trong mơ Chi tiết

Tại sao chọn Máy chủ trong mơ?

 • Các gói đa dạng - 33

Dream Host Vị trí máy chủ

Dream Host Servers in AshburnAshburn Dream Host Servers in IrvineIrvine Dream Host Logo
Cloud Hosting
DreamObjects 40 GB
$0.95 /Hàng tháng
Chi tiết đầy đủ
 • Hệ điêu hanh
  Linux
 • ĐĨA
  40GB Không gian
 • DỮ LIỆU
  Unmetered Băng thông
 • Panels
  [In-house]
Cloud Hosting
DreamCompute 512MB
$4.5 /Hàng tháng
Chi tiết đầy đủ
 • Hệ điêu hanh
  Linux
 • RAM
  512MB Ký ức
 • ĐĨA
  80GB SSD Không gian
 • DỮ LIỆU
  Unmetered Băng thông
 • Panels
  [In-house]
Cloud Hosting
DreamObjects 200 GB
$4.5 /Hàng tháng
Chi tiết đầy đủ
 • Hệ điêu hanh
  Linux
 • ĐĨA
  200GB Không gian
 • DỮ LIỆU
  Unmetered Băng thông
 • Panels
  [In-house]
Cloud Hosting
DreamCompute 2GB RAM
$12 /Hàng tháng
Chi tiết đầy đủ
 • Hệ điêu hanh
  Linux
 • RAM
  2GB Ký ức
 • ĐĨA
  80GB SSD Không gian
 • DỮ LIỆU
  Unmetered Băng thông
 • Panels
  [In-house]
Cloud Hosting
DreamPress
$16.95 /Hàng tháng
Chi tiết đầy đủ
 • Hệ điêu hanh
  Linux
 • ĐĨA
  30GB SSD Không gian
 • DỮ LIỆU
  Unmetered Băng thông
 • Panels
  [In-house]
Cloud Hosting
DreamObjects 1,024 GB
$19.95 /Hàng tháng
Chi tiết đầy đủ
 • Hệ điêu hanh
  Linux
 • ĐĨA
  1TB Không gian
 • DỮ LIỆU
  Unmetered Băng thông
 • Panels
  [In-house]
Cloud Hosting
DreamObjects 2,048 GB
$34.95 /Hàng tháng
Chi tiết đầy đủ
 • Hệ điêu hanh
  Linux
 • ĐĨA
  2TB Không gian
 • DỮ LIỆU
  Unmetered Băng thông
 • Panels
  [In-house]
Cloud Hosting
DreamCompute 8GB
$48 /Hàng tháng
Chi tiết đầy đủ
 • Hệ điêu hanh
  Linux
 • RAM
  8GB Ký ức
 • ĐĨA
  80GB SSD Không gian
 • DỮ LIỆU
  Unmetered Băng thông
 • Panels
  [In-house]
Cloud Hosting
Dreampress Pro
$71.95 /Hàng tháng
Chi tiết đầy đủ
 • Hệ điêu hanh
  Linux
 • ĐĨA
  120GB SSD Không gian
 • DỮ LIỆU
  Unmetered Băng thông
 • Panels
  [In-house]
Cloud Hosting
DreamObjects 20,480 GB
$299.95 /Hàng tháng
Chi tiết đầy đủ
 • Hệ điêu hanh
  Linux
 • ĐĨA
  20TB Không gian
 • DỮ LIỆU
  Unmetered Băng thông
 • Panels
  [In-house]
Domains
.com
$7.99 /Hàng năm
Chi tiết đầy đủ
 • Panels
  [In-house]
website builder
Shared Starter
$2.59 /Hàng tháng
Chi tiết đầy đủ
 • ĐĨA
  Unlimited Không gian
 • DỮ LIỆU
  Unmetered Băng thông
website builder
Shared Unlimited
$4.95 /Hàng tháng
Chi tiết đầy đủ
 • ĐĨA
  Unlimited Không gian
 • DỮ LIỆU
  Unmetered Băng thông
Emails
Email
$1.67 /Hàng tháng
Chi tiết đầy đủ
 • Hệ điêu hanh
  Linux
VPS
VPS Enterprise
$80 /Hàng tháng
Chi tiết đầy đủ
 • Hệ điêu hanh
  Linux
 • RAM
  8GB Ký ức
 • ĐĨA
  240GB SSD Không gian
 • DỮ LIỆU
  Unmetered Băng thông
 • Panels
  CPanel, [In-house]
VPS
VPS Professional
$40 /Hàng tháng
Chi tiết đầy đủ
 • Hệ điêu hanh
  Linux
 • RAM
  4GB Ký ức
 • ĐĨA
  120GB SSD Không gian
 • DỮ LIỆU
  Unmetered Băng thông
 • Panels
  CPanel, [In-house]
VPS
VPS Business
$20 /Hàng tháng
Chi tiết đầy đủ
 • Hệ điêu hanh
  Linux
 • RAM
  2GB Ký ức
 • ĐĨA
  60GB SSD Không gian
 • DỮ LIỆU
  Unmetered Băng thông
 • Panels
  CPanel, [In-house]
VPS
VPS Basic
$10 /Hàng tháng
Chi tiết đầy đủ
 • Hệ điêu hanh
  Linux
 • RAM
  1GB Ký ức
 • ĐĨA
  30GB SSD Không gian
 • DỮ LIỆU
  Unmetered Băng thông
 • Panels
  CPanel, [In-house]
Shared Hosting
Shared Starter
$2.59 /Hàng tháng
Chi tiết đầy đủ
 • Hệ điêu hanh
  Linux
 • ĐĨA
  Unlimited SSD Không gian
 • DỮ LIỆU
  Unmetered Băng thông
 • Panels
  CPanel, [In-house]
Shared Hosting
Shared Unlimited
$4.95 /Hàng tháng
Chi tiết đầy đủ
 • Hệ điêu hanh
  Linux
 • ĐĨA
  Unlimited SSD Không gian
 • DỮ LIỆU
  Unmetered Băng thông
 • Panels
  [In-house]
Dedicated Server
Standard 4
$149 /Hàng tháng
Chi tiết đầy đủ
 • Hệ điêu hanh
  Linux
 • RAM
  4GB Ký ức
 • ĐĨA
  1TB Không gian
 • DỮ LIỆU
  Unmetered Băng thông
 • IPS chuyên dụng
  1
Dedicated Server
4 Cores, 1TB HDD, 4GB RAM
$169 /Hàng tháng
Chi tiết đầy đủ
 • Hệ điêu hanh
  Linux
 • CPU
  4 Lõi
 • RAM
  4GB Ký ức
 • ĐĨA
  1TB Không gian
 • DỮ LIỆU
  Unmetered Băng thông
 • IPS chuyên dụng
  1
 • Panels
  [In-house]
Dedicated Server
Standard 8
$189 /Hàng tháng
Chi tiết đầy đủ
 • Hệ điêu hanh
  Linux
 • RAM
  8GB Ký ức
 • ĐĨA
  1TB Không gian
 • DỮ LIỆU
  Unmetered Băng thông
 • IPS chuyên dụng
  1
Dedicated Server
4 Cores, 1TB HDD, 8GB RAM
$209 /Hàng tháng
Chi tiết đầy đủ
 • Hệ điêu hanh
  Linux
 • CPU
  4 Lõi
 • RAM
  8GB Ký ức
 • ĐĨA
  1TB Không gian
 • DỮ LIỆU
  Unmetered Băng thông
 • IPS chuyên dụng
  1
 • Panels
  [In-house]
Dedicated Server
4 Cores, 1TB HDD, 16GB RAM
$249 /Hàng tháng
Chi tiết đầy đủ
 • Hệ điêu hanh
  Linux
 • CPU
  4 Lõi
 • RAM
  16GB Ký ức
 • ĐĨA
  1TB Không gian
 • DỮ LIỆU
  Unmetered Băng thông
 • IPS chuyên dụng
  1
 • Panels
  [In-house]
Dedicated Server
Enhanced SSD 32
$329 /Hàng tháng
Chi tiết đầy đủ
 • Hệ điêu hanh
  Linux
 • RAM
  32GB Ký ức
 • ĐĨA
  240GB SSD Không gian
 • DỮ LIỆU
  Unmetered Băng thông
 • IPS chuyên dụng
  1
Dedicated Server
Enhanced SSD 64
$379 /Hàng tháng
Chi tiết đầy đủ
 • Hệ điêu hanh
  Linux
 • RAM
  64GB Ký ức
 • ĐĨA
  240GB SSD Không gian
 • DỮ LIỆU
  Unmetered Băng thông
 • IPS chuyên dụng
  1
Dedicated Server
12 Cores, 2TB HDD, 16GB RAM Out of Stock
$299 /Hàng tháng
Chi tiết đầy đủ
 • Hệ điêu hanh
  Linux
 • CPU
  12 Lõi
 • RAM
  16GB Ký ức
 • ĐĨA
  2TB Không gian
 • DỮ LIỆU
  Unmetered Băng thông
 • IPS chuyên dụng
  1
 • Panels
  [In-house]
Dedicated Server
12 Cores, 240GB SSD, 16GB RAM Out of Stock
$299 /Hàng tháng
Chi tiết đầy đủ
 • Hệ điêu hanh
  Linux
 • CPU
  12 Lõi
 • RAM
  16GB Ký ức
 • ĐĨA
  240GB SSD Không gian
 • DỮ LIỆU
  Unmetered Băng thông
 • IPS chuyên dụng
  1
 • Panels
  [In-house]
Dedicated Server
12 Cores, 2TB HDD, 32GB RAM Out of Stock
$349 /Hàng tháng
Chi tiết đầy đủ
 • Hệ điêu hanh
  Linux
 • CPU
  12 Lõi
 • RAM
  32GB Ký ức
 • ĐĨA
  2TB Không gian
 • DỮ LIỆU
  Unmetered Băng thông
 • IPS chuyên dụng
  1
 • Panels
  [In-house]
Dedicated Server
12 Cores, 240GB SSD, 32GB RAM Out of Stock
$349 /Hàng tháng
Chi tiết đầy đủ
 • Hệ điêu hanh
  Linux
 • CPU
  12 Lõi
 • RAM
  32GB Ký ức
 • ĐĨA
  240GB SSD Không gian
 • DỮ LIỆU
  Unmetered Băng thông
 • IPS chuyên dụng
  1
 • Panels
  [In-house]
Dedicated Server
12 Cores, 2TB HDD, 64GB RAM Out of Stock
$399 /Hàng tháng
Chi tiết đầy đủ
 • Hệ điêu hanh
  Linux
 • CPU
  12 Lõi
 • RAM
  64GB Ký ức
 • ĐĨA
  2TB Không gian
 • DỮ LIỆU
  Unmetered Băng thông
 • IPS chuyên dụng
  1
 • Panels
  [In-house]
Dedicated Server
12 Cores, 240GB SSD, 64GB RAM Out of Stock
$399 /Hàng tháng
Chi tiết đầy đủ
 • Hệ điêu hanh
  Linux
 • CPU
  12 Lõi
 • RAM
  64GB Ký ức
 • ĐĨA
  240GB SSD Không gian
 • DỮ LIỆU
  Unmetered Băng thông
 • IPS chuyên dụng
  1
 • Panels
  [In-house]

Dream Host Đánh giá đầy đủ 2022

DreamHost

DreamHost là một trong những nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ lâu đời nhất được biết đến với việc cung cấp dịch vụ lưu trữ hiệu suất cao với hỗ trợ kỹ thuật tuyệt vời bên cạnh chất lượng của các máy chủ được sửa đổi đặc biệt để nâng cao hiệu suất lưu trữ các trang web WordPress.

Ngoài dịch vụ lưu trữ đám mây, Dreamhost hiện dựa trên Hệ điều hành Ubuntu cho tất cả các máy chủ của mình, lần lượt sử dụng các công nghệ Apache, Nginx và Lighttpd làm cơ sở hạ tầng của họ.

Cho đến nay, DreamHost là một công ty lưu trữ trang web thuộc sở hữu tư nhân và độc lập, và số lượng trang web mà nó phục vụ đã vượt quá 1,5 triệu. Trong những năm hoạt động lâu dài của mình, công ty đã giành được nhiều giải thưởng cho hiệu quả hoạt động của mình cùng với nhiều khuyến nghị từ một số tổ chức pháp lý như WordPress.org và tạp chí PCMag.

Dreamhost cung cấp một loạt các giải pháp lưu trữ phù hợp với nhu cầu của các cửa hàng thương mại điện tử, trang WordPress, doanh nghiệp trực tuyến và trang cá nhân.

DreamHost cung cấp đầy đủ các dịch vụ lưu trữ khác nhau, bao gồm lưu trữ chia sẻ và lưu trữ đám mây, máy chủ ảo và chuyên dụng ngoài các máy chủ được tùy chỉnh đặc biệt để lưu trữ hệ thống quản lý nội dung và ứng dụng xây dựng trang web.

Đối với dịch vụ lưu trữ VPS, DreamHost cung cấp một loạt các tùy chọn bao gồm tùy chọn máy chủ được quản lý và không được quản lý với mức giá bắt đầu từ $ 10 mỗi tháng cho các máy chủ Linux được quản lý. Với mức giá đó, bạn sẽ nhận được vô số tài nguyên không giới hạn như khối lượng trao đổi, số lượng trang web, hộp thư điện tử và cơ sở dữ liệu.

Mặt khác, Dreamhost không cung cấp bất kỳ máy chủ Windows ảo nào và tất cả các máy chủ ảo của nó đều được quản lý hoàn toàn. Vì vậy, nếu bạn muốn nhận đặc quyền root, bạn nên chọn một trong các gói lưu trữ đám mây của họ, có giá bắt đầu từ 4,5 đô la mỗi tháng.

DreamHost có đặc điểm là cung cấp các máy chủ ảo dành riêng cho việc lưu trữ cơ sở dữ liệu để nâng cao hiệu suất của cơ sở dữ liệu trên trang web của bạn và tăng tốc độ của chúng, ngoài việc cải thiện hiệu quả cập nhật WordPress và các tiện ích mở rộng của nó.

Và khi bạn mua gói máy chủ được quản lý của nó, bạn sẽ nhận được hai máy chủ ảo, một máy chủ dành riêng cho giao diện trang web của bạn và máy chủ còn lại dành cho cơ sở dữ liệu.


Bất kể gói máy chủ ảo nào bạn chọn, bạn sẽ có quyền truy cập vào bảng điều khiển độc quyền, do công ty thiết kế, địa chỉ IP chuyên dụng, chứng chỉ SSL miễn phí, hỗ trợ bổ sung cho tài khoản người bán lại, cộng với bộ nhớ SSD hiệu suất cao, hỗ trợ kỹ thuật hoạt động 24/7 , và đảm bảo 100% thời gian làm việc.

Định giá máy chủ lưu trữ trong mơ

Đám mây lưu trữ
Gói Giá bán Dung lượng đĩa RAM Băng thông Hệ điêu hanh Panels
DreamObjects 40 GB $0.95 40GB Không đo lường linux server plane [Trong nhà]
DreamCompute 512MB $4.5 SSD80GB 512MB Không đo lường linux server plane [Trong nhà]
DreamObjects 200 GB $4.5 200GB Không đo lường linux server plane [Trong nhà]
DreamCompute RAM 2GB $12 SSD80GB 2GB Không đo lường linux server plane [Trong nhà]
DreamPress $16.95 SSD30GB Không đo lường linux server plane [Trong nhà]
DreamObjects 1,024 GB $19.95 1TB Không đo lường linux server plane [Trong nhà]
DreamObjects 2.048 GB $34.95 2TB Không đo lường linux server plane [Trong nhà]
DreamCompute 8GB $48 SSD80GB 8GB Không đo lường linux server plane [Trong nhà]
Dreampress Pro $71.95 SSD120GB Không đo lường linux server plane [Trong nhà]
DreamObjects 20.480 GB $299.95 20TB Không đo lường linux server plane [Trong nhà]
Miền
Gói Giá bán Panels
.com $7.99 [Trong nhà]
người tạo ra trang web
Gói Giá bán Dung lượng đĩa Băng thông
Người bắt đầu được chia sẻ $2.59 Vô hạn Không đo lường
Chia sẻ không giới hạn $4.95 Vô hạn Không đo lường
Email
Gói Giá bán Hệ điêu hanh
E-mail $1.67 linux server plane
VPS
Gói Giá bán Dung lượng đĩa RAM Băng thông Hệ điêu hanh Panels
VPS Cơ bản $10 SSD30GB 1GB Không đo lường linux server plane Bảng điều khiển, [Nội bộ]
Kinh doanh VPS $20 SSD60GB 2GB Không đo lường linux server plane Bảng điều khiển, [Nội bộ]
VPS Chuyên nghiệp $40 SSD120GB 4GB Không đo lường linux server plane Bảng điều khiển, [Nội bộ]
VPS Enterprise $80 SSD240GB 8GB Không đo lường linux server plane Bảng điều khiển, [Nội bộ]
Lưu trữ chia sẻ
Gói Giá bán Dung lượng đĩa Băng thông Hệ điêu hanh Số lượng trang web Panels
Người bắt đầu được chia sẻ $2.59 SSDVô hạn Không đo lường linux server plane 1 Bảng điều khiển, [Nội bộ]
Chia sẻ không giới hạn $4.95 SSDVô hạn Không đo lường linux server plane Vô hạn [Trong nhà]
Máy chủ chuyên dụng
Gói Giá bán Dung lượng đĩa RAM Băng thông Hệ điêu hanh IPS chuyên dụng Số lượng CPU Panels
Tiêu chuẩn 4 $149 1TB 4GB Không đo lường linux server plane 1
4 lõi, 1TB HDD, 4GB RAM $169 1TB 4GB Không đo lường linux server plane 1 4 [Trong nhà]
Tiêu chuẩn 8 $189 1TB 8GB Không đo lường linux server plane 1
4 lõi, 1TB HDD, 8GB RAM $209 1TB 8GB Không đo lường linux server plane 1 4 [Trong nhà]
4 lõi, 1TB HDD, 16GB RAM $249 1TB 16GB Không đo lường linux server plane 1 4 [Trong nhà]
12 lõi, 2TB HDD, 16GB RAM Hết hàng $299 2TB 16GB Không đo lường linux server plane 1 12 [Trong nhà]
12 lõi, 240GB SSD, 16GB RAM Hết hàng $299 SSD240GB 16GB Không đo lường linux server plane 1 12 [Trong nhà]
SSD nâng cao 32 $329 SSD240GB 32GB Không đo lường linux server plane 1
12 lõi, 2TB HDD, 32GB RAM Hết hàng $349 2TB 32GB Không đo lường linux server plane 1 12 [Trong nhà]
12 lõi, 240GB SSD, 32GB RAM Hết hàng $349 SSD240GB 32GB Không đo lường linux server plane 1 12 [Trong nhà]
SSD nâng cao 64 $379 SSD240GB 64GB Không đo lường linux server plane 1
12 lõi, 2TB HDD, 64GB RAM Hết hàng $399 2TB 64GB Không đo lường linux server plane 1 12 [Trong nhà]
12 lõi, 240GB SSD, 64GB RAM Hết hàng $399 SSD240GB 64GB Không đo lường linux server plane 1 12 [Trong nhà]

Nhiều hình thức thanh toán

Những khách hàng khác nhau thích thanh toán theo những cách khác nhau và Dream Host cho phép bạn nắm bắt tất cả


Dream Host - credit
Dream Host - MasterCard
Dream Host - debit
Dream Host - prepaid cards

Dream Host Vài lời

Hỗ trợ kỹ thuật vượt trội đang được Dream Host cung cấp để lưu trữ web, đây là một trang chủ cực kỳ nhanh và rất an toàn cho nhiều trang web.

31 Bình luận

Marc

Mar 24, 2008 08:00
I set up a basic plan for a small local political campaign and things ran a little slowly but basically it was fine. Inside of three weeks things started rolling downhill and it all got real ugly. Here's my take, great price, great feature set. If you get stuck on a troublesome fileserver or cluster BAIL! They have proven to be incapable of handling server problems and will let your site suffer for weeks and weeks before taking action. And once they do take action, be prepared for some serious business-day downtime. Once you start seeing that sort of stuff on your server you better move, and fast.

Jack Dreamer

Jan 10, 2008 07:58
Plan - My Crazy Domain Insane

Firstly dreamhost is slow !!!

i try close my account but they dont close , because they want free domain price , opps...

They say everywhere giving free domain , dont trust , if try close the account , they take 9.95$ for free domain , how is free? they say lie...

Dont buy dreamhost for your mind health...

Patrick Ashour

Dec 16, 2007 05:00
this is one the worst hosting sites I ever saw.

Calimus

Oct 03, 2007 06:41
I have the Monster Code plan. You can't beat the diskspace and bandwidth for the price. DH has had growing pains, but what host doesn't? They have always been very quick with their fixes and keep a blog about what is going on even if it's not flattering for them.

I've never been ignored if I've had to contact customer service or support. Sometimes my sites are a tad slow, but thats shared hosting for you. If I wanted blazing fast sites, I'd loosen up the wallet and pay for dedicated hosting. DH's shared hosting is plenty fast enough. Very happy customer here. Features are great, one click installs of well known web-apps like phpbb/joomla. Custom control panel makes it very easy to administer your sites.

With over 10 years of being on the net, this is by far the be...

turin

Jul 12, 2007 04:20
Plan - My Crazy Domain Insane - Which is the cheapest plan, but more than enough for my few sites. Has all the bells and whistles. Plus free CVS or Subversion server. A nice feature is the weekly increase in bandwidth and storage space( amount dependent on which plan you choose ) mine grows at 16GB bandwidth a week and disk space grows 1024GB a week. Have been very happy with Dreamhost for almost 3years.

KrasimirP

Jul 02, 2007 02:40
I am a DreamHost customer since month of April and this is the only hosting service that perfectly fits all my needs. I has perfect admin panel which makes it easy for you to maintain and administrate your reseller plan.

Nov 14, 2006 09:59
I have been using dreamhost for almost 2 years and have been very satisfied. They always have good discounts. I used the code "MAXIMUM" which is supposed to give the maximum discount ($97 for me).

Jerry

Mar 27, 2008 03:35
I'm using the middle of the line package (one above the base). They are extremely slow to respond to server problem and the server response times are just dreadful. My site has been up and down for the past 3 weeks. But even prior to this their service was sporadic at best. They overload their serves to the point they become unstable; on-top of which, they don't have the technical expertise needed to run in an environment like that. What's worse, is they refuse to move your site to a less loaded server, so it languishes for weeks.

Unless you have a site you don't much care for, I can't recommend this place.

Cindy Gonzalez

Aug 27, 2006 09:30
So far I've been with DreamHost for a year and am quite impressed with their customer service and their set of host features. I registered a domain for free, signed up for the L1 plan and saved a bundle with code (DREAMH92). They have a forum and really quirky newsletters they email out periodically. Highly recommend them.

checkmet

Jul 26, 2006 06:18
Dreamhost is great with full ssh access and pretty good bandwidth/space for price.

Lance

Jul 18, 2006 08:09
Watchout for dreamhost.com , they'd force you to pick a higher cost web hosting plan if your web traffic increase.
Also, there's NO REFUND especially on renewal, even you cancel on the same day of your renewal like. This is the exact response from dreamhost.com: "we only offer refunds within the first 97 days of service with us. It has been 369 days since you signed up with us, and we can not issue a refund to your card in this case. I apologize for the inconvenience that this has caused. "

Obviously, they want to steal the money. If you were me, stay away, go to lunarpages or something where they would refund your money within 30days even on renewal.

Edward Dailington

Jul 09, 2006 06:25
Having just recently registered with this host, I am quite impressed. The webspace, bandwith and additional features offered for the pice are quite outstanding.

First off, tt is advisable to sign up for the site with one of the many available coupons, which allows you to save some serious money on your first bill. Without this, the prices won't be nearly as attractive.

Their basic plan already offers 20 GB of Webspace, a traffic limit of 1000GB, plus lots of neat goodies such as a personal Subversion server, Quicktime Streaming support, free domain registration for a year, unlimited domains and sub-domains, the list goes on. The advanced plans add on top of that. Check out their site for the details.

Overall, I am quite content so far. On the one occasion that I ne...

John

Jul 03, 2006 06:55
Dreamhost has been a great value for the money as the deals with the promo codes are hard to beat. Signed up for the L1 account. I got 20GB of storage and 1 TB of traffic for less than $30 a year with a free domain registration. (You need to use Promo code 30AYEAR). You can also choose a monthly option and use promo code NOSET to waive the $49.95 set up fee. Only downside is they do not offer CPanel which I had become very comfortable with, however their conrol panel achieves the same effectiveness.

Micah Klesick

Mar 17, 2007 12:26
This host is the BEST host I have ever seen, very friendly and fast.

Jamie

Apr 09, 2008 04:59
These people should be called NIGHTMARE host. They have nobody you can
call when there is a problem and I find it to be a HUGE problem when they
start charging me for things they shouldn't charge me for. They made
several erroneous charges and they fixed two of them, but they are
refusing to fix a $190 problem and have my (2) domains held hostage unless
I pay them $260! What!!!??? And again... nobody to talk to.

It's a good thing these are the ones I'm building, not the ones I rely
heavily on every day. I was dangerously close to that I couldn't imagine
if that were the case. They are not worth the risk. There are several
others that have phone number and professional customer services that will
help you. These guys only have email and though th...

Sean Serritella

Jun 22, 2008 07:55
The worst hosting company in the HISTORY of mankind. My website never works. Every time I try to log in, nothing happens. They don't answer your email and they are the worst service I've ever seen. They just, don't work. STAY AWAY. FAR AWAY. All I get are headaches.

Terenze

Mar 09, 2010 11:12
Very bad technical support. If you are someone non-technical, NEVER buy into this server.

I am a full time web developer myself and trying to ask for help to alter some settings in php.ini file. I've followed every step in their WIKI documentation, which seems to be very helpful and they are knowing what to do.

But my site gone down, so i submitted a support ticket as a matter of urgency and this is what i've got back:
I'm terribly sorry but we do not provide technical assistance for custom
PHP.ini installations.

What you can do is request for assistance from our fellow Dreamhost
customers, who has gotten this to work. Our forum is located here:

http://discussion.dreamhost.com/

Thanks!
Chih W

--
DreamHost Support Team +...

Margaret

Aug 22, 2008 10:15
I have only started working with Dream Host recently, the site was referred to me by a friend. So far, I have found their customer service to be very responsive and informative, and I have found the site to be easy to navigate. I am looking forward to adding features and building my site and to continued great customer service.

New American Communications

Aug 25, 2008 10:47
Ugh. I was ok with them until I found out that the whole thing is a White Supremacist owned business. It took me a while to figure it out but I did some research and found this:

http://www.thecivicplatform.com/

If you research this site you will see their affiliation with New Dream Network.
New Dream is even collecting money for The Civic Platform here:
http://www.dreamhost.com/donate.cgi?id=8987

If you are ok with supporting neo-nazi's / white supremacists then you've picked the right webhost.

Patrick

Nov 27, 2008 12:16
The worst hosting company in the HISTORY of mankind. PLEASE stay away. It only gives you headaches. They never answer your email, they never fix the problem and your website will just not work. Nothing ever works.

Did you ever want to use a hosting company and have it just, work? That's not Dream Host. Dream Host is known as Dream Disgrace. Possibly the worst hosting company on the face of this earth.

Nyetah

Dec 02, 2008 12:21
DreamHost is a simple to use, feature rich, and good, basic web hosting company. I am an old Pair.com customer (Pair is probably the best and most secure host around but definitely not cheap and better for more advanced users and needs). Dreamhost on the other hand will give you everything you need and more with a simple price point and usability.

As per some of the "crazy" comments here about them being white supremacists and other bizarre accusations? Believe it if you will but think of the great Onion news story, "Local idiot to post comment on Internet".

Paolo

Jul 04, 2009 08:53
I consider Draemhost as one of the worst web hosting companies.

The price wise and the control panel is are ok, but the tech support sucks! The usual response time is between 10 to 12 hrs – and still they have no clues about anything!

I think the company runs by a bunch of school kids since when a problem rises they are running around confused like a headless chickens! I have heard excuses for their incompetency beyond comprehension!

It should be renamed as NightmareHost!

Paolo, askdivine.com

Jul 04, 2009 09:51
A word advice: Keep Away From Dreamhost! The only way to describe Dreamhost's tech support team is that they are incompetent. The company should be renamed as NightmareHost!

Dreamhost is the worst hosting company I have ever dealt with. I'm responsible for number of websites and by mistake I choose Dreamhost for the newest client (askdivine.com)!

They have disabled my website which is only two weeks old, and it is offline for well over 24hrs because of a security threat!

Apparently a phishing page was uploaded to the account. After removing the threat they also have disabled the website, which was absolutely unnecessary!

Their excuse was that the old versions of WordPress, PHPBB, etc. are the common causes for this sort of thing, the irony is that I have ne...

js

Aug 30, 2009 12:51
DreamHost would have been the best of cheap webhosting if their servers do not crash and go down so frequently. It's absolutely a nightmare. Their control panel is great, support not bad too, but what do these matter if the server is down for 1/5 of the time?! We need uptime! That's essentially what makes a great web host! But on the contrary, DreamHost is way beyond a bad host in uptime.

Absolutely NOT recommended, even with a small budget you can find better uptime services elsewhere.

Paul Rosenberg

May 03, 2008 11:00
Where do I start with these people? This was a good deal, until they started having problems with servers going down for days at a time, and NO customer service except by email or wiki. I've been exercising patience with them, until the charged me over $1000 out of nowhere. Then, they suspended my hosting. I've come to despise this company. After four years, I've given them all the second chances they deserve and then some. I am done with dreamhost, and I strongly encourage anyone to think twice before using them!

V. Bruck

May 31, 2010 01:36
Aren't they special. They were okay as long as we had hard coded HTML pages but installing seminal content management systems we rapidly detemined their limits. Sorry to say we didn't get much help, and only got required information from other users in the forum.

Pricing is okay if you don't expect much in return.
Didn't experience any downtimes.
Control panel was quite okay.
Instead of FAQ or knowledge base we found wikis, descriptions there often were of little help.
We didn't really get any (quick) support aside from the user forum.

No recommendation from us. We moved with 6 websites.

Irene Shen

Nov 03, 2010 08:40
I have had great experience with Dreamhost and have found their support easy to work with the few times I have had to contact them over the 2 years that I have hosted my websites with them.

Daniel LeBlanc

Feb 08, 2012 02:49
Dreamhost thật tuyệt vời!
Tôi đã là khách hàng của Dreamhost hơn 4 năm nay và tôi không có gì ngoài những lời khen ngợi dành cho dịch vụ lưu trữ của họ. Tôi đã bắt đầu với một blog duy nhất trên máy chủ chia sẻ và kể từ đó, tôi đã phát triển để lưu trữ nhiều trang web trên cả máy chủ dùng chung và máy chủ riêng ảo, cho bản thân, công ty của tôi và nhiều khách hàng khác nhau. Dreamhost đã có thể mở rộng quy mô một cách hoàn hảo để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của tôi, trong khi vẫn kiểm soát được chi phí của tôi và tôi tin tưởng rằng nó sẽ tiếp tục như vậy trong nhiều năm tới. Kudos, Dreamhost!

Alexa

Mar 27, 2012 01:13
I've neever seen such terrible customer service!! Cannot get any clue what is going on with my site domain name registration for more than a week. Money are taken but have not heard from their customer service on my requests to explain why my site domain name is still available for public. My advise is do not deal with this company never ever.

Wesley Portugaels

Apr 11, 2012 06:52
Rất khuyến khích
Chúng tôi đã quyết định quay trở lại Dreamhost sau một trải nghiệm tồi tệ với một công ty lưu trữ web khác. Tôi nghĩ rằng rời khỏi dreamhost là quyết định tồi tệ nhất mà tôi từng thực hiện; tôi thích cách tiếp cận của họ và tôi luôn có thể giải quyết các vấn đề của mình với sự hợp tác của nhóm hỗ trợ được đào tạo chuyên sâu của họ.

Bảng điều khiển của họ rất dễ sử dụng; mọi thứ đều được giải thích chi tiết để mọi khách hàng, ngay cả người mới bắt đầu, có thể thiết lập trang web của riêng mình ngay lập tức.

Họ có máy chủ chất lượng cao; theo ý kiến ​​của tôi, họ không bán quá mức và thời gian phản hồi là rất tốt. Hầu như không có thời gian chết và khi có vấn đề gì đó sẽ được giải quyết trong vòng vài giờ.

Vì vậy, kết luận của tôi là: nếu bạn đang tìm kiếm một ...

jwwebsites

Jul 29, 2012 01:55
Kinh doanh tuyệt vời
Tôi đã làm việc với họ từ năm 2008 và rất ít vấn đề! Khi có vấn đề, họ sẽ làm việc nhanh chóng để giải quyết và duy trì hoạt động của trang web của bạn. Mong muốn chúng rẻ hơn và đó là điều tiêu cực duy nhất tôi phải nói về chúng.